Naar drie kwart duurzame koffie in 2015

November 9, 2010 - In aanwezigheid van overheid en maatschappelijke organisaties stemden de leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT) vandaag formeel in met de plannen voor het verder verduurzamen van de Nederlandse koffiemarkt. Daarbij sprak de KNVKT de ambitie uit om het aandeel duurzaam geproduceerde koffie op de Nederlandse markt te vergroten van één kwart naar drie kwart in 2015.

KNVKT intentieverklaring koffie


Met deze intentieverklaring maakt de sector duidelijk op welke gebieden nu en in de toekomst gewerkt moet worden aan het verduurzamen van de koffieketen. Hierbij speelt de samenwerking met internationale keteninitiatieven in oorsprong, slim transport en vermindering van milieubelasting door verpakkingen en energie-efficiency een centrale rol.
Dit maakte KNVKT voorzitter Rob Koller vandaag tijdens de Najaarsvergadering in Harmelen bekend aan de leden en aan vertegenwoordigers van de overheid en maatschappelijke organisaties. De KNVKT zoekt hierbij nadrukkelijk samenwerking met alle betrokken ketenpartners.

Het initiatief van de koffiesector werd van harte verwelkomd door het Ministerie van Economische Zaken Landbouw & Innovatie bij monde van de heer Tjeerd de Vries, Lid Management Team, Directie Agroketens en Visserij: “Jarenlang werd de verduurzamingsagenda gedragen door de bewuste keuze van een kleine groep consumenten en een aantal voorlopende bedrijven. Inmiddels nemen veel bedrijven verantwoordelijkheid voor de herkomst van hun producten en zijn duurzaamheid gaan zien als een randvoorwaarde voor de continuïteit van hun bedrijfsvoering. Verduurzamen is een
proces dat alleen kan slagen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en daar naar handelt. De koffiebranche laat met deze intentieverklaring zien dat het nog steeds één van de koplopers is.”

Oxfam Novib directeur bedrijfsvoering en private sector Adrie Papma reageerde eveneens positief: "Dit is een belangrijke stap voor de hele Nederlandse koffiesector. Duizenden koffieboeren en hun families kunnen hierdoor een zelfstandig bestaan opbouwen. Nederland is hiermee wereldwijd koploper als het gaat om de verkoop van duurzame koffie. Het is nu de uitdaging om als ketenpartners gezamenlijk ook het wereldwijde aanbod van duurzame koffie te vergroten."

Solidaridad directeur Nico Roozen reageerde enthousiast: “Wat in de jaren ‘80 klein begon met Max Havelaar en biologische koffie, en begin deze eeuw sterk groeide met de introductie van UTZ Certified en Rainforest Alliance, is nu de norm in de markt geworden. Daarom werkt Solidaridad wereldwijd samen met koffieboeren aan hogere productiviteit, betere kwaliteit en voldoende beschikbaarheid van gecertificeerde koffie.”
De KNVKT denkt langs de volgende wegen zijn ambities te realiseren. Koller: “Samen met de overheid werken aan een flankerend beleid waar het gaat om innovatie en het verduurzamen van de koffieketen, niet alleen in oorsprong maar ook bij de verdere verwerking en distributie in Nederland. Met maatschappelijke organisaties een kritische en inhoudsvolle dialoog voeren en partnerships aangaan voor activiteiten in producerende landen. De keteninitiatieven zijn belangrijke partners voor de Nederlandse koffiesector (en met name individuele bedrijven) bij het verder verduurzamen
van de koffieketen. Niet op de laatste plaats is aansluiting bij initiatieven in het kader van het Platform Verduurzaming Voedsel en het Initiatief Duurzame Handel van groot belang.”
De KNVKT zegde toe regelmatig over de voortgang te zullen rapporteren.


> http://www.knvkt.nl